فصلنامه معماري و شهرسازي

دوره انتشار:  فصلنامه
   
موضوع:  معماري، علمي
   
زبان:  فارسي، با چكيده به زبان انگليسي
   
شمارگان:  5000 نسخه
   
شروع انتشار:  1367
   
   
صاحب امتياز:  رضا رضايي راد
   
مدير مسئول:  رضا رضايي راد
   
سردبير:  داراب ديبا
   
ويراستار انگليسي:  گلناز سركار فرشي
   
   
محل انتشار:  رشت
   
تلفن:  33114257 (013)
   
نمابر:  82447452(021)-7224857 (013)
   
نشاني:  رشت، گلسار، برج كاوه، بلوك1، طبقه 5، واحد9
   
صندوق پستي:  رشت، 1696-41635
   
   
دسترسي اختصاصي:  http://www.magiran.com/arch-urb
   
سايت اختصاصي:  www.au-mag.ir
   
نشاني الكترونيك:  radpersian.augmail.com
   
   
بخش اشتراک:  خانم شرقي
   
تلفن بخش اشتراک:  7224857  (013)
   
نمابر بخش اشتراک:  7224857  (013)
   
   
بازرگاني / تبليغات: كانون تبليغاتي تك آونگ
   
تلفن بازرگاني / تبليغات :  5-77639774