فصلنامه معماری داخلی

دوره انتشار:  فصلنامه
   
موضوع:  فني مهندسي
   
ISSN: 1682-6787
   
زبان:  فارسي
   
   
صاحب امتياز:  عباس اعتمادزاده
   
مدير مسئول:  عباس اعتمادزاده
   
سردبير:  عباس اعتمادزاده
   
مدير اجرايي:  صدف اعتماد زاده
   
ويراستار فارسي:  الهام سلماني فروغي
   
   
محل انتشار:  تهران
   
تلفن:  22576324 (021)
   
نمابر:  22576324 (021)
   
نشاني:  تهران، اتوبان صدر، خيابان منظريه، كوچه ميثم، پلاك 13، واحد11، 
كدپستي: 1951884615
   
صندوق پستي:  تهران، 364-19575
   
   
دسترسي اختصاصي:  http://www.magiran.com/memarie-dakheli
   
سايت اختصاصي:  www.memarie-dakheli.com
   
نشاني الكترونيك:  memari_e_dakhelihotmail.com
   
   
نمابر بخش اشتراک:  22211662  (021)
   
   
بازرگاني / تبليغات: خشايار زارعي
   
روابط عمومي: سروناز اعتمادزاده